Parama dėkojame
Sprogimas

Popiežius: krikščionių vienybės siekis – kiekvieno krikščionio įsipareigojimas

siekisPopiežiaus pasiuntinys į šv. Andriejaus liturginę iškilmę trečiadienį Fanare, Stambule, dalyvavo patriarchato globėjo iškilmės liturgijoje, kuriai vadovavo patriarchas Baltramiejus. Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas emeritas ir Šventojo Sosto delegacijos vadovas, po liturgijos patriarchalinėje Šv. Jurgio katedroje perskaitė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinią Konstantinopolio patriarchui ir jos tekstą su popiežiaus parašu perdavė Baltramiejui.

Popiežius žinioje patikino šv. Jono Auksaburnio ir Vatikano II Susirinkimo žodžiais, jog visiškos visų tikinčiųjų į Jėzų Kristų bendrystės atkūrimas yra neatšaukiamas kiekvieno krikščionio įsipareigojimas, nes visų vienybė yra ne tik Dievo valia, bet ir svarbus prioritetas nūdienos pasaulyje. Tam ypač reikia susitaikymo, brolybės ir vienybės. Todėl Bažnyčia turėtų šviesti pasauliui kaip ženklas ir įrankis tvirtos vienybės su Dievu ir su visa žmonija. Anot Pranciškaus, esame pašaukti darbuotis dėl krikščionių vienybės ne tiek pasirašomais dokumentais, kiek ištikimai vykdydami Dievo valią ir suvokdami, ką mums liepia Šventoji Dvasia, kad visiška bendrystė, kurios siekiama, leistų vieną dieną vėl kartu susirinkti prie to paties Eucharistijos stalo.

Šventojo Sosto delegacijos dalyvavimas apaštalo šv. Andriejaus, Konstantinopolio Bažnyčios globėjo, šventėje, kaip ir Konstantinopolio Bažnyčios atstovų dalyvavimas šv. Petro ir Pauliaus iškilmėje Romoje, yra nuo popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato laikų įsitvirtinusi abiejų seseriškų Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių vadovų tęsiama tradicija. Pagal nusistovėjusią praktiką, Konstantinopolio patriarchato delegacija aplanko popiežių Romoje apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės proga, birželio 29-ąją, o Šventojo Sosto delegacija aplanko Ortodoksų Bažnyčios galvą Stambule – buvusiame Konstantinopolyje – šv. Andriejaus šventės proga, lapkričio 30 d.

Šiemet delegacijos vadovu į šv. Andriejaus iškilmę Pranciškus paskyrė savo kraštietį iš Argentinos, ilgametį Romos kurijos narį Leonardo Sandri, kardinolų kolegijos vicedekaną, kuris prieš savaitę baigė penkiolikos metų prefekto tarnystę buvusioje Rytų Bažnyčių kongregacijoje. Lapkričio 18 d. kardinolui L. Sandri sukako 79 metai. Kardinolą misijoje į Stambulą lydi mons. Andrea Palmieri, Krikščionių vienybės dikasterijos pasekretoris ir arkivyskupas Marekas Solczynskis, apaštališkas nuncijus Turkijoje.

Apie Šventojo Sosto delegacijos vizitą informavo Šventojo Sosto spaudos salė, komunikate pažymėdama, kad delegaciją atskirai priėmė Ekumeninis patriarchas Baltramiejus ir kad šio susitikimo proga įvyko delegacijos pokalbiai su patriarchato sinodine komisija, įpareigota palaikyti ryšius su Katalikų Bažnyčia.

Kelis kartus praeityje – 1995 m. ir 2004 m. – Konstantinopolio patriarchato delegacijai į šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmes Romoje vadovavo pats ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Taip pat Romos vyskupai Pranciškus, Benediktas ir šv. Jonas Paulius II kelis kartus yra asmeniškai dalyvavę šv. apaštalo Andriejaus liturginėje iškilmėje Šv. Jurgio katedroje Fanare, Stambule: Pranciškus – 2014 m., Benediktas XVI – 2006 m. ir Jonas Paulius II – 1979 m.

Seseriškų Romos Katalikų ir Konstantinopolio Ortodoksų Bažnyčių abipusių ryšių istorijoje pamatinės reikšmės buvo 1979 m. dokumentas – bendras pareiškimas – kurį Fanare pasirašė popiežius Jonas Paulius II ir ekumeninis patriarchas Dimitrijus I.

Abiejų Bažnyčių vadovai visų pirma dėkojo Dievui už suteiktą galimybę susitikti ir kartu švęsti apaštalo šv. Andriejaus – pirmojo pašaukto Jėzaus mokinio ir apaštalo Petro brolio – šventę. Jie dėkojo ir savo pirmtakams Pauliui VI ir Atanegorui I už visa, ką nuveikė sutaikindami abi Bažnyčias ir paskatindami jas siekti vienybės, patikino esantys tvirtai pasiryžę daryti viską, kas įmanoma, kad būtų priartinta diena, kai galės kartu koncelebruoti dieviškąją Eucharistiją, ir pranešė apie sudarytą mišrią katalikų ir ortodoksų komisiją teologiniam dialogui, kurio tikslas – siekti atkurti visišką seseriškų Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių bendrystę ir prisidėti prie dialogo krikščioniškajame pasaulyje, siekiančiame vienybės. Šį dialogą dokumento signatarai pavadino meilės dialogu.

„Meilės dialogas turi būti tęsiamas ir stiprinamas nepaisant iš praeities paveldėtos sudėtingos tikrovės, kurioje gyvename ir darbuojamės siekdami, kad meilė ir brolybė nugalėtų žmonių neapykantą ir susipriešinimą. Tikimės šitaip prisidėti prie tikros taikos pasaulyje. Maldaujame šios dovanos iš to, kuris visuomet buvo, yra ir bus mūsų vienatinis Išganytojas Kristus ir mūsų tikroji taika“, – parašė 1979 m. Fanare, Stambule, šv. Andriejaus liturginės iškilmės proga, popiežius Jonas Paulius II ir ekumeninis patriarchas Dimitrijus I. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode